Zwiedzający i uczestnicy konferencji

Tło

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ EXPO SILESIA sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że firma Expo Silesia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec przetwarza dane osobowe z rejestracji na targi organizowane przez Expo Silesia sp. z o.o. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie”) mają charakter danych osobowych.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych jest: Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000252032, NIP 9591726258, kapitał zakładowy: 1.227.000 PLN, adres e-mail: exposilesia@exposilesia.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Tośta. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@exposilesia.pl lub telefonicznie pod numerem: 510031691.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:

  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia, tj. w oparciu o zgodę wyrażoną na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w targach, konferencjach, w celach marketingowych tj. informowania o wydarzeniach organizowanych przez Administratora,
  • w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia,
  • w celu realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia, jak np. obowiązek archiwizacyjny,

– w celach marketingu produktów i usług, ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały podane.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

  • podmioty z którymi Expo Silesia sp. z o.o. współpracuje na potrzeby prowadzenia działalności i świadczenia usług, np. podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, analityczne,
  • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przez Expo Silesia sp. z o.o. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki oraz realizacji innych ustawowych obowiązków.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, cofnięcia zgody w każdym czasie, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

  • kontakt e-mailowy pod adresem: zwiedzajacy@exposilesia.pl
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowanie).

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową wstępu na wydarzenia.


NEWSLETTER

Otrzymuj najświeższe informacje o targach. Newsletter obecnie niedostępny.


Sosnowiec


Tło