Wystawcy, Partnerzy medialni, Partnerzy merytoryczni

Tło

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ EXPO SILESIA Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że firma Expo Silesia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec przetwarza dane swoich klientów, osób wskazanych do kontaktów i reprezentacji przez klientów. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 Ogólnego Rozporządzenia – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Klauzula informacyjna dla wystawców, partnerów medialnych, merytorycznych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000252032, zarejestrowana pod numerem NIP 9591726258. Kontakt e-mailowy pod adresem: exposilesia@exposilesia.pl lub pocztą tradycyjną: 41- 219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Tośta. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@exposilesia.pl lub telefonicznie pod numerem: 510031691.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
– realizacja umowy na podst. Art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia,
– realizacja ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia,
– marketing produktów i usług świadczonych przez Administratora, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podst. Art. 6 ust. 1 lit f Ogólnego Rozporządzenia,
– w celu realizacji usług targowych związanych z organizacją targów i wystaw, informowania o wydarzeniach organizowanych przez Administratora na podstawie Art. 6. Ust. 1 lit a Ogólnego Rozporządzenia.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
– podmioty, z którymi Expo Silesia sp. z o.o. współpracuje na potrzeby prowadzenia działalności i świadczenia usług, np. podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, analityczne, ochraniarskie, graficzne, zabudowy stoisk, spedycji,
– podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy przez czas zawartej umowy, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przez czas wymagany przez obowiązujące prawo m.in. cywilne, gospodarcze i podatkowe, a  w przypadku prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora do ustania przyczyn biznesowych do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń lub do czasu wycofania zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
7. Posiada Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Wystawca oświadcza, że poinformował wskazaną w Formularzu Zgłoszenie Uczestnictwa osobę do kontaktu o udostępnieniu jego danych do Expo Silesia oraz oświadcza, że poinformował o treści poniższej klauzuli informacyjnej.

Klauzula informacyjna dla osoby reprezentującej Wystawcę, osób fizycznych wskazanych  do kontaktu oraz do wykonania wiążącej strony Umowy.

1. Administratorem danych osobowych osoby odpowiedzialnej za realizację umowy jest Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000252032, zarejestrowana pod numerem NIP 9591726258. Kontakt e-mailowy pod adresem: exposilesia@exposilesia.pl lub pocztą tradycyjną: 41- 219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Tośta. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@exposilesia.pl lub telefonicznie pod numerem: 510031691.
3. Pani/Pana dane zostały uzyskane od Wystawcy wskazanego na Formularzu A – Zgłoszenia Uczestnictwa.
4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
– realizacja niniejszej umowy na podst. Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia, przy czym za prawnie uzasadniony interes spółki wskazuje się konieczność realizacji Umowy.
5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
– podmioty, z którymi Expo Silesia sp. z o.o. współpracuje na potrzeby prowadzenia działalności i świadczenia usług, np. podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, analityczne, ochraniarskie, graficzne, zabudowy stoisk, spedycji,
– podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy przez czas zawartej umowy, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przez czas wymagany przez obowiązujące prawo, a  w przypadku prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora do ustania przyczyn biznesowych do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).


Otrzymuj najświeższe informacje o targach. Newsletter obecnie niedostępny.


Sosnowiec


Tło