Kontrahenci oraz inne podmioty współpracujące

Tło

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ EXPO SILESIA sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma Expo Silesia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec przetwarza dane swoich kontrahentów, klientów. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie”) mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 Ogólnego Rozporządzenia –  w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Klauzula informacyjna dla KONTRAHENTA oraz innych podmiotów współpracujących

W związku z powyższym na podstawie art. 13. Ogólnego Rozporządzenia uprzejmie informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000252032, zarejestrowana pod numerem NIP 9591726258, adres e-mail:exposilesia@exposilesia.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Tośta. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@exposilesia.pl lub telefonicznie pod numerem: 510031691.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  • w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia,
  • w celu realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia np. w celu archiwizacyjnym,
  • w celu ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia,

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty, z którymi Expo Silesia sp. z o.o. współpracuje na potrzeby prowadzenia działalności i świadczenia usług, np. podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, analityczne, ochraniarskie, banki.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy przez czas zawartej umowy, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przez czas wymagany przez obowiązujące prawo lub do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych reprezentujących KONTRAHENTA, osób fizycznych wskazanych  do kontaktu oraz do wykonania wiążącej strony Umowy.

W związku z powyższym na podstawie art. 14. Ogólnego Rozporządzenia uprzejmie informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000252032, zarejestrowana pod numerem NIP 9591726258, adres e-mail:exposilesia@exposilesia.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Tośta. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@exposilesia.pl lub telefonicznie pod numerem: 510031691.

3. Pani/Pana dane zostały uzyskane od KONTRAHENTA – strony zawartej umowy.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  • w celu realizacji niniejszej umowy na podst. Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia, przy czym za prawnie uzasadniony interes spółki wskazuje się konieczność realizacji Umowy.

5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
  • podmioty, z którymi Expo Silesia sp. z o.o. współpracuje na potrzeby prowadzenia działalności i świadczenia usług, np. podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, analityczne, ochraniarskie.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy przez czas zawartej umowy, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przez czas wymagany przez obowiązujące prawo lub do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Posiada Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).


NEWSLETTER

Otrzymuj najświeższe informacje o targach. Newsletter obecnie niedostępny.


Sosnowiec


Tło