Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Expo Silesia w związku z epidemią COVID -19

Tło

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii, przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania przez Expo Silesia sp. z o.o. danych osobowych w celu zapobiegania i zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa wywołującego chorobę COVID -19.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) –w dalszej części zwane ,,RODO”.

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w artykule 13 ust. 1 i 2 oraz artykule 14 ust. 1 i 2 RODO w związku z wprowadzeniem podczas targów, konferencji i innych wydarzeń szczególnych procedur, Expo Silesia sp. z o.o. jako Administrator informuje, jak niżej:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, OD KTÓRYCH ADMINISTRATOR DANE POSIADA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252032, NIP 9591726258; kapitał zakładowy w kwocie 1.227.000 PLN.

2. Z Administratorem danych osobowych możesz się skontaktować pod adresem e-mail: exposilesia@exposilesia.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem: Expo Silesia spółka z ograniczona odpowiedzialnością 41- 219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124.

3. Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Tośta. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@exposilesia.pl lub telefonicznie pod numerem: 510031691.

4. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapobiegania, przeciwdziałania, ograniczania rozprzestrzeniania się i zwalczania koronawirusa powodującego chorobę COVID-19, zabezpieczenia osób przebywających na terenie Centrum Targowo – Konferencyjnego Expo Silesia w Sosnowcu podczas targów lub innych wydarzeń przed zarażeniem wirusem koronawirusem na podstawie art. art. 9 ust. 2 lit i) RODO oraz organizacji targów.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych spowoduje brak możliwości udziału w wydarzeniu.

6. W związku z realizacją celów opisanych powyżej, Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom danych: -uprawnionym organom i instytucjom (w wykonywaniu obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa) oraz innym współpracującym podmiotom tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich zdań w związku ze współpracą z administratorem w związku z epidemią COVID-19.

7. Pani/Pana dane Administrator przetwarzać będzie do czasu ustania celu danego przetwarzania, z uwzględnieniem wymogów w tymże zakresie wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 14 od zakończenia Wydarzenia, chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania danych przez Administratora przez dłuższy okres ze względu na nałożenie na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.

8. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych jak i ich sprostowania (poprawiania), w sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, Administrator realizuje uprawnienia do: – usunięcia danych osobowych; – sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych -w przypadku przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych; -otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych –jeżeli jest to technicznie możliwe. W przypadku woli zrealizowania któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt na powyżej wskazane dane kontaktowe.

9. W przypadku uznania przez Pana/Panią, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

11. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W CENTRUM TARGOWO _KONFERENCYJNYM EXPO SILESIA W SOSNOWCU, KTÓRYCH DANE OSOBOWE ZOSTAŁY UZYSKANE OD WYSTAWCY, NABYWCY BILETU LUB INNYCH UCZESTNIKÓW TARGÓW.

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w artykule 14 ust. 1 i 2 RODO w związku z wprowadzeniem podczas targów, konferencji i innych wydarzeń szczególnych procedur, Expo Silesia sp. z o.o. jako Administrator informuje jak niżej:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252032, NIP 9591726258; kapitał zakładowy w kwocie 1.227.000 PLN.

2. Z Administratorem danych osobowych możesz się skontaktować pod adresem e-mail: exposilesia@exposilesia.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem: Expo Silesia spółka z ograniczona odpowiedzialnością 41- 219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124.

3. Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Tośta. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@exposilesia.pl lub telefonicznie pod numerem: 510031691.

4. Kategoria przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, oświadczenie epidemiologiczne.

5. Pana/Pani dane zostały uzyskane od osoby: nabywcy biletu dla Pani/Pana, Wystawcy rejestrującego się na targi/ wydarzenie lub innej osoby dokonującej rejestracji na targi/ wydarzenie lub współpracującej z Expo Silesia.5. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapobiegania, przeciwdziałania, ograniczania rozprzestrzeniania się i zwalczania koronawirusa powodującego chorobę COVID-19, zabezpieczenia osób przebywających na terenie Centrum Targowo – Konferencyjnego Expo Silesia w Sosnowcu podczas targów lub innych wydarzeń przed zarażeniem koronawirusem na podstawie art. art. 9 ust. 2 lit i) RODO oraz organizacji targów.

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych spowoduje brak możliwości udziału w wydarzeniu

7. W związku z realizacją celów opisanych powyżej, Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom danych: -uprawnionym organom i instytucjom (w wykonywaniu obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa) oraz innym współpracującym podmiotom tylko w zakresie niezbędnym do realizacji ich zdań w związku ze współpracą z administratorem w związku z epidemią COVID-19.

8. Pani/Pana dane Administrator przetwarzać będzie do czasu ustania celu danego przetwarzania, z uwzględnieniem wymogów w tymże zakresie wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 14 od zakończenia Wydarzenia, chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania danych przez Administratora przez dłuższy okres ze względu na nałożenie na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa.

9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych jak i ich sprostowania (poprawiania), w sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, Administrator realizuje uprawnienia do: – usunięcia danych osobowych; – sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych -w przypadku przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych; -otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych –jeżeli jest to technicznie możliwe.

W przypadku woli zrealizowania któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt na powyżej wskazane dane kontaktowe.

10. W przypadku uznania przez Pana/Panią, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

11. Pani/pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

12. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).


NEWSLETTER

Otrzymuj najświeższe informacje o targach. Newsletter obecnie niedostępny.


Sosnowiec


Tło