Akredytowani przedstawiciele mediów

Tło

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ EXPO SILESIA Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że firma Expo Silesia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec przetwarza dane osobowe z rejestracji na targi organizowane przez Expo Silesia sp. z o.o. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie”) mają charakter danych osobowych.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy Państwa, że:

1. Administratorem Państwa danych jest: Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000252032, NIP 9591726258, kapitał zakładowy: 1.227.000 PLN, adres e-mail:exposilesia@exposilesia.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Monika Tośta. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@exposilesia.pl lub telefonicznie pod numerem: 510031691.

3. Dane akredytowanych przedstawicieli mediów są przetwarzane w celu obsługi medialnej organizowanych przez Administratora wydarzeń wystawienniczych, konferencji oraz innych imprez towarzyszących na podstawie:

  • Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe,
  • Art. 6 pkt 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia – promowanie w mediach i budowanie dobrego wizerunku Administratora w celu powiadamiania o wydarzeniach organizowanych przez Administratora
  • Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia na podstawie udzielonej zgody

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim zostały podane przy akredytacji.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

  • podmioty z którymi Expo Silesia sp. z o.o. współpracuje na potrzeby prowadzenia działalności i świadczenia usług, np. podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, analityczne,
  • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przez przetwarzane przez 30 dni od zakończenia danej imprezy targowej, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Expo Silesia sp. z o.o. dane przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, cofnięcia zgody w każdym czasie.

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez: Kontakt e-mailowy pod adresem:exposilesia@exposilesia.plKontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec.

10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

12. Akredytacja jest dobrowolna, jednakże brak akredytacji uniemożliwia bezpłatny wstęp na targi.


Otrzymuj najświeższe informacje o targach. Newsletter obecnie niedostępny.


Sosnowiec


Tło